CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ANH VINH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SONG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN TRI THỨC

scroll top
PHỎNG VẤN 10/2019
icon_interview@2x.png
1000
ỨNG VIÊN
ĐƠN TUYỂN 10/2019
icon_donhang@2x.png
100
CÔNG TY
XUẤT CẢNH 10/2019
icon_xuatcanh@2x.png
100
THỰC TẬP SINH + KỸ SƯ
Sống và làm việc ngoài nước 0
Chia sẻ 0
Gương thành công 0
Vui để học 0

Xuất khẩu lao động

F3, Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, Đường số 5, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 02516556999

anhvinhgroup.sales@gmail.com

anhvinhgroup.sales@gmail.com

02516556999

Bản quyền 2019 thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ANH VINH. Design by VTM
02516556999